گروه تشریفات بین المللی پارت

بار سالاد و اردور

سالادها و اردورها معمولا زینت بخش میز شام شما خواهد بود از اینرو تهیه بیش از 12 نوع سالاد مناسب هر سلیقه به همراه یک دیزاین حرفهای بی شک علاوه بر جلب نظر میهمانان باعث زینت بخشیدن میز شام شما خواهد بود .