گروه تشریفات بین المللی پارت

همایش و سمینار

آرشیو همایشها و سمینارها و مراسم افتتاحیه دولتی و خصوصی ما قطعا نظر مشکل پسندان را از نظر کمی و کیفی به خود جلب خواهد کرد . ازنمونه کارهای گروه پارت میتوان به اجرای سمینارهای پزشکی معروف در بیمارستانهای شهدا و شریعتی افتتاحیه پل طبیعت و افتتاحیه کارخانه فولاد آبادان اشاره نمود