گروه تشریفات بین المللی پارت

خدمات عروس و داماد

از آنجا که یکی از معضلات زوجها تحقیق و پیدا کردن در مورد خدمات دهندگان بخشهای مختلف یک مراسم باشکوه است لذا تشریفات مجالس پارت با معرفی تعدادی از دوستان صاحب نام در این رشته ها این امر را تسهیل نموده است .